Algemene Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden DREC

“DREC” betekent Sarl Domaine Rennepont En Champagne, 31 Rue Principale in Rennepont

“KLANT” betekent elke klant van “DREC”, handelend in eigen naam of vertegenwoordigd door iemand uit hun directe organisatie of familie kring..

“OVEREENKOMST” betekent het geheel gevormd door de schatting, het budget en de Algemene Huurvoorwaarden.

 1. Aanbetaling en betaling:
  Alle ruimte-reserveringen worden definitief na betaling van een eerste aanbetaling in verschillende termijnen. Deze is verdeeld in de tijd en is schriftelijk bevestigd. Het saldo wordt betaald per bankoverschrijving of creditcard vóór het vertrek van de KLANT. Voor elke service die na betaling wordt aangevraagd, wordt een extra factuur in rekening gebracht. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever, die daartoe verplicht is.
 2. Niet-betaling:
  “DREC” behoudt zich het recht om de reservering ten allen tijde te annuleren, zonder kennisgeving en zonder enige compensatie in geval van niet-betaling van de aanbetalingen binnen de gestelde termijnen.
  1. Annulering door de KLANT:
   Alle annuleringen moeten per aangetekende post worden gedaan, het poststempel geld als bewijs in geval van een geschil.
   • Annulering meer dan 3 maanden voor de datum van het evenement: 100% reeds betaalde aanbetalingen worden geretourneerd, behalve een bedrag van € 500,00 voor administratie- en annuleringskosten
   • Annulering minder dan 1 maand voor de datum van het evenement: van de reeds betaalde aanbetalingen wordt 75% geretourneerd, na aftrek van een bedrag van € 500,00 voor administratie- en annuleringskosten.
   • Annulering tot 2 weken voor de datum van het evenement: 50% reeds betaalde aanbetalingen worden geretourneerd, na aftrek van een bedrag van € 500,00 voor administratie- en annuleringskosten.
   • -Annulering minder dan 2 weken voor de datum van het evenement: ongeacht de data en de redenen voor annulering, worden de aanbetalingen niet terugbetaald.
 3. Annulering van de reservering door DREC
  VOORDAT U GEBOUWEN IN GEBRUIK NEEMT
  • In geval van beëindiging van dit contract door DREC 6 maanden voordat de gebouwen zijn gehuurd, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht of gemaakt door een derde, zal de verhuurder 100% van het bedrag van de aanbetaling vergoeden. Geen enkele andere claim is ontvankelijk.
  • In geval van beëindiging van dit contract door DREC binnen 6 maanden voordat het pand wordt overgenomen, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht of door een derde, zal de verhuurder 100% van het bedrag van de aanbetaling vergoeden plus een vaste vergoeding van € 1.000,00. Geen enkele andere claim is ontvankelijk.
  • f. In geval van overmacht of als gevolg van een gebeurtenis die het pand ongeschikt maakt voor verhuur, is DREC vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor gedeeltelijke of volledige schending van het contract.
  • g. In beide gevallen wordt de terugbetaling van de verschuldigde bedragen binnen 15 dagen na kennisgeving per aangetekende brief aan de KLANT verzonden. NA DE IN GEBRUIKNAME VAN DE GEBOUWEN
  Het contract kan door DREC worden beëindigd nadat het pand beschikbaar is gesteld en vóór het einde van het evenement, hetzij in geval van ernstige schending van de verplichtingen van de KLANT of zijn gasten (aantoonbare verslechtering van het gehuurde pand, klacht van de buurt, niet-naleving bestemming van de gebouwen, agressie en geweld tussen de gasten en / of jegens de DREC of haar vertegenwoordigers); hetzij in geval van overmacht onafhankelijk van de partijen.
  • In geval van schending van de verplichtingen van de huurder kan de beëindiging plaatsvinden door middel van een eenvoudige mondelinge kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving. De KLANT is verplicht om het pand binnen een uur na de mondelinge kennisgeving te verlaten.
  • De partijen komen uitdrukkelijk overeen, als een boetebeding, dat ongeacht de oorzaak van de beëindiging, het volledige bedrag van de huur bij DREC blijft. In geval van overmacht wordt een andere huurdatum aangeboden aan de KLANT. Als deze laatste de voorgestelde nieuwe datum niet kan accepteren, zal DREC de KLANT het bedrag van de huur terugbetalen tot de verloren uren (dat wil zeggen tot de uren gedurende welke de KLANT het pand moet blijven hebben). Deze terugbetaling zal binnen 15 dagen na kennisgeving van de beëindiging per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de KLANT worden verzonden.
 4. Verzekering:
  “DREC” is verzekerd voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid. Hij wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal en schade aan objecten van personen die aanwezig zijn op het evenement. De ondertekenaar van deze OVEREENKOMST is als enige verantwoordelijk voor zijn gasten en voor de door hen veroorzaakte schade. Behalve in het geval van een naar behoren bewezen fout van de zijde van “DREC” of zijn agenten, is de KLANT als enige verantwoordelijk en zal hij voor dit feit aansprakelijk zijn voor lichamelijk letsel of materiaal, en diefstal van welke aard dan ook, tijdens de uitvoering van de OVEREENKOMST, zowel vanuit zijn persoonlijke feit als dat van de gasten. Als zodanig zal de KLANT “DREC” een certificaat van verlenging van de burgerlijke aansprakelijkheid voorleggen (gratis van uw verzekeraar).
 5. Aansprakelijkheid van de KLANT:
  De KLANT stemt ermee in om “DREC” te vrijwaren voor elke claim, elk proces, elke claim voor schadevergoeding, elke actie voor aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, op basis van een strafbaar feit en als gevolg van een schending van de KLANT of zijn dienstverleners of gasten van een van de clausules van de OVEREENKOMST, of het nu gaat om een ​​vrijwillige fout of niet, een omissie door de KLANT.
 6. Beveiliging en respect van de gebouwen:
  de KLANT verbindt zich ertoe de veiligheidsinstructies die in het hele gebied van kracht zijn te respecteren en te respecteren. Nooduitgangen moeten vrijgehouden worden en brandblussers moeten zichtbaar en toegankelijk blijven. De KLANT onthoudt zich van het ontvangen van een persoon wiens gedrag waarschijnlijk het goede onderhoud van de plaats kan schaden. “DREC” behoudt zich het recht voor om personen die zich op een dergelijke manier gedragen uit te sluiten of toegang te verbieden, zonder dat hun verantwoordelijkheid op enigerlei wijze aansprakelijk is voor de KLANT. Dit omvat uitdrukkelijk de levering van drugs (verboden op Franse bodem).
 7. Parkeren:
  moeten alle voertuigen geparkeerd worden op de daartoe voorziene parkeerplaats. “DREC” wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal of schade aan of in de voertuigen.
 8. Kamperen:
  Als in het kader van het evenement de minicamping voor dit doel wordt gebruikt, is het aan de KLANT om ervoor te zorgen dat de site schoon en vrij van afval en flessen wordt teruggestuurd wanneer ze vertrekken. Omdat de camping aan de dorpszijde ligt, is na middernacht harde en hoorbare muziek verboden. “DREC” behoudt zich het recht voor om het geluidsniveau te beperken in geval van overmaat. De client blijft als enige verantwoordelijk voor de naleving van deze instructies.
 9. Beschikbaarstelling van ruimtes:
  De kamers en terrassen zijn 24 uur vóór het evenement beschikbaar en toegankelijk voor decoratie en installatie van apparatuur. Aan het einde van de avond + 30 minuten mogen er geen externe personen buiten het bedrijf “DREC” in de kamers aanwezig zijn
 10. Onderhoud van de gebouwen:
  “DREC” is verantwoordelijk voor het onderhoud van de verdiepingen van de kamers na elke ontvangst. Tafels moeten worden vrijgemaakt van privégoederen. Alle decoratie, papier, plastic, afval dat door de klant is aangebracht/veroorzaakt, moeten worden verwijderd. Om voor de hand liggende gezondheids- en veiligheidsredenen moeten vuilniszakken en lege flessen die door de KLANT werden meegebracht door de KLANT of de Traiteur worden verwijderd.
 11. Levering:
  Alle leveringen moeten vooraf aan “DREC” worden gemeld. Om elk risico van verwarring te voorkomen, moet elke levering vóór de datum worden geïdentificeerd met de naam van de KLANT.
 12. Dienstverleners:
  “DREC” moet op de hoogte gebracht worden van de dienstverleners die op direct verzoek van de KLANT interveniëren, en met name de identiteit van de cateraar, de verschillende organisatoren en technische dienstverleners. Indien de cateraar en de andere dienstverleners rechtsreeks zijn aangesteld door de KLANT, wijst “DREC” alle verantwoordelijkheid af in geval van geschillen tussen de partijen.
 13. Cateraar:
  Het onderhoud van de keuken, indien gebruikt, moet worden uitgevoerd door de cateraar (vloer, gas, oven, enz.) De traiteur, of, bij gebreke, de KLANT, moet ook de gebruikte materialen op de juiste manier opslaan. We herinneren eraan dat het gebruik van barbecue in de feestzalen, op de terrassen of op het gazon ten strengste verboden is. DREC zal aan de cateraar aangeven waar het is toegestaan.
 14. Entertainment:
  De geluidssystemen en de verschillende elektrische apparaten moeten worden aangesloten op de daarvoor gereserveerde electriciteitskast. DREC heeft met SACEM een jaarlijkse forfaitaire aangifte ondertekend voor de betaling met betrekking tot de rechten van auteurs en uitvoerende kunstenaars.
 15. Vuurwerk:
  Gezien de nabijheid van de bomen, het dorp en de open velden achter de kamers, is vuurwerk niet toegestaan. Vuurwerksterretjes en vreugdevuren zijn toegestaan, op voorwaarde dat alle restanten worden opgeruimd door de KLANT

16:. Geluidsoverlast:
na middernacht mag het geluidsniveau in de zalen niet interfereren met de dichtstbijzijnde woningen. “DREC” behoudt zich het recht voor om het geluidsniveau te beperken in geval van overmaat.

17: Decoratie:
elk project met betrekking tot de decoratie, de lay-out en de technische installatie van het pand, moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan “DREC”. Aan het einde van het evenement verbindt de KLANT zich ertoe alle installaties te verwijderen zodat het pand in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

18: Foto’s:
De KLANT machtigt “DREC” om foto’s van het evenement te maken voor communicatie, met de verzekering dat de privacy van uw gasten worden gerespecteerd. Elke weigering moet schriftelijk aan de onderkant van deze pagina worden gemeld met de vermelding “weigering om foto’s te gebruiken”

19: Slaapplaatsen:
De gebouwen op het terrein en in de nabijheid bieden verschillende slaapgelegenheden. Om veiligheidsredenen is het absoluut verboden om matrassen, dekbedden en ander slaapmateriaal te installeren in de verschillende ruimtes, woonkamers, technische ruimtes en circulatiegangen die niet voor dit doel zijn voorzien. In geval van niet-naleving van deze clausule, behoudt “DREC” zich het recht voor om de acceptatie onmiddellijk te beëindigen en wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval of proces.

18.Geschil:
In geval van een geschil over een deel van de factuur, stemt de KLANT ermee in om het onbetwiste deel onverwijld te betalen en aan “DREC” de reden voor zijn geschil aan te geven, die reëel en serieus moet zijn. Elke factuur die niet is betwist volgens de hierboven beschreven procedure, binnen een periode van vijftien dagen vanaf de datum van verzending, wordt als geaccepteerd beschouwd. Elk bedrag onbetaald door de KLANT op de vervaldag van de factuur, met uitzondering van de betwiste onder de hierboven vermelde voorwaarden, zal rente dragen tegen een tarief van 11,97% per maand vertraging in overeenstemming met de nieuwe LME-wet. en artikel L441-6 van de handelscode. Op deze voorwaarden is Frans recht van toepassing. Elk geschil tussen de partijen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit CONTRACT valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Chaumont (52).

PS: Dit is een vrije vertaling van de oorspronkelijk franse tekst, die rechtsgeldig domineert.